Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény érvényesítésére vonatkozó jogszabály változásáról, a kérelmek benyújtásáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2022. szeptember 10. napjától bevezette a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények intézményét, amely 2023. január 10. napjával módosításra került.

A kormányrendelet 7/A § (1) bekezdése értelmében amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.


Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás rendeltetési egység kritériumai az alábbiak:
„105. § (1) A lakás olyan, huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a)        a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b)       a főzést, mosogatást és az étkezést,

c)        a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d)       az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m² hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m²-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m²-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”


Az önálló rendeltetési egységet az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontja definiálja.

A kormányrendelet 2023. 01. 10. napjától hatályos változtatása szerint, amennyiben a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek, nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó előírásokat.

Aki az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos kormányrendelet 7/A. § (1) bekezdése alapján nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, azonban az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendeletmódosítással megállapított 7/A. § (1), illetve (1a) bekezdés alapján azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.


Az eljáró jegyző a helyszíni szemlével ellenőrzött, ténylegesen kialakult állapotot igazolja, és a jogszerű használatot vélelmezi. A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány kizárólag családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából használható fel, a lakás rendeltetési egységek számának módosítására jogalapot nem biztosít.

A lakossági fogyasztó büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával nyújtja be a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltatóhoz.

Ha az egyetemes szolgáltató észleli, hogy a lakás rendeltetési egységszám nem felel meg a hatósági bizonyítványban foglaltaknak, a jegyzőnél hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezi, illetve hatósági ellenőrzés lefolytatására közvetlenül jogosult a felügyeleti szervként eljáró építésügyi hatóság.

Amennyiben a hatósági ellenőrzés eredményként a hatósági bizonyítványban foglaltaknál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.


A hatósági bizonyítvány kiállítását az önkormányzat honlapján közzétett, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető nyomtatványon lehet kérni.

Herceghalom, 2023. január 13.

 

dr. Szelenczy Gabriella

     jegyző

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2023. január 13., péntek 13:36


Vissza