Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejentésrőlTisztelet Ügyfelek!

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely változásokat hoz a jegyző egyes államigazgatási hatáskörben hozott döntéseire vonatkozó eljárásrendben, illetve új eljárástípust, az úgynevezett ellenőrzött bejelentést alakít ki.

Az új szabályozás azon kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra terjed ki, melyekben a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. Ide tartozik a közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése; kereskedelmi hatóságként az üzlet működési engedélyének kiadása, valamint működési és külön engedélyek kiadásával összefüggő ügyek; vásár vagy piac üzemeltetésének engedélyezése; külön engedély birtokában folytatható, valamint vendéglátási, állatgyógyászati engedéllyel összefüggő ügyek; a rendezvénytartási engedély kiadásával összefüggő ügyek; telepengedély kiadásával összefüggő ügyek; környezetvédelmi engedély kiadása, helyi   jelentőségű   védett   természeti   terület   használatával,   megváltoztatásával, helyreállításával  kapcsolatos  engedéllyel  összefüggő  eljárások,  valamint  ilyen  területen nádgazdálkodás engedélyezése; minősítési  engedély  kiadása  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkező  gazdálkodó szervezet részére; kutak és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műtárgyak engedélyezésével összefüggő ügyek.

NEM tartoznak a rendelet hatálya alá a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek, az anyakönyvi engedélyezési ügyek, valamint a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg, ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, ePapír szolgáltatás útján, illetve e-mail útján.

Az e-mail útján tett bejelentés kizárólag a következő e-mail címen tehető meg:

bejelentes@herceghalom.hu

Az ellenőrzött bejelentésnek az engedélykérelemre vonatkozóan jogszabályban előírt adatokat és mellékleteket kell tartalmaznia azzal az eltéréssel, hogy a bejelentéshez nem kell mellékelni azokat  a dokumentumokat, amelyek  beszerzése  a  veszélyhelyzet  körülményei  folytán  az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról az ellenőrzött bejelentésben nyilatkoznia kell, illetve elő kell adnia azon körülményeket, melyek miatt azokat nem tudta beszerezni.

Az ügyfélnek a bejelentésért a kapcsolódó eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj 50%-át kell lerónia vagy megfizetnie, a díj további 50%-át az engedélyezés lezárását követően kell megtérítenie.

Az eljárásra irányadó határidő nyolc nap, melybe nem számít bele az a nap, amelyen az ellenőrzött bejelentés a hatósághoz megérkezik. Amennyiben az eljárási határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az eljárásban az engedély megadható, illetve a hatóság az eljárási határidő letelte előtt a  tevékenység  végzését indokolást  mellőző végzéssel megtilthatja a  jogszabályban  meghatározott  esetekben.  A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 

Amennyiben az eljárásra irányadó határidő alatt a hatóság az ügyfél részére nem bocsát ki értesítést, úgy az értesítést a határidő lejáratát követő napon közöltnek kell tekinteni és a  bejelentés köteles  tevékenység  végzése megkezdhető.

Az értesítést elektronikus úton, ennek feltételei hiánya esetén szóban, vagy telefonos úton kell közölni, az esetleges szóbeli feljegyzésről feljegyzést kell készíteni.2020. május 22., péntek 11:22


Vissza